Svarstiden på Haninge kommuns remiss rörande ett kulturreservat kring fartygsvraken runt Dalarö har gått ut och föreningen P2-Svenskt Vrakskydd har begärt ut svaren för att se vad olika instanser har svarat och har summerat innehållet i svaren.

 

Allmänt:
Reservatet kallades tidigare Dykpark Dalarö, men benämns nu som Dalarö Skeppsvraksområde. Reservatet är en del i ett större projekt för utveckling av turismen på och kring Dalarö som bland annat omfattar en ny gästhamn i Dalarö.
Marina kulturreservat är en ny företeelse, varför reservatet kan bli trendsättande. Exemplet är extra viktigt eftersom man genom reservatet även kommer tillåta dykning på vrak som idag är belagda med dykförbud. Det finns dock även funderingar kring att utöka reservatet till vrak som idag inte är belagda med dykförbud, varför de lättnader som uppkommer genom reservatet på de vrak som idag har dykförbud iframtiden kan bli nya begränsningar på de vrak som idag är öppna för dykning.

Läs om själva remissutskicket:
http://www.vrakskydd.se/index.php?option=com_content&view=article&id=35:remiss-foer-dalaroe-skeppsvrakomrade&catid=6:p2-loggen&Itemid=9

Sändlista för remiss ang. marint kulturreservat inom Haninge kommun:
Myndigheter utanför kommunen 

 - Riksantikvarieämbetet 
 - Naturvårdsverket 
 - Havs och Vattenmyndigheten 
 - Fiskeriverket 
 - Lantmäteriet 
 - Transportstyrelsen 
 - Sjöfartsverket 
 - Försvarsmakten 
 - Kustbevakningen 
 - Länsstyrelsen Stockholm län
Andra intressenter
 - Södertörns högskola/MARIS 
 - Marinarkeologiska sällskapet 
 - Svenska sportdykarförbundet 
 - P2-Svenskt Vrakskydd
Fastighetsägare
 - Dalarö 2:8 & 2:14 
 - Dalarö 2:20 & 2:150 
 - Dalarö 2:33 a 2:92 
 - Dalarö2:91 
 - Dalarö 2:134 
 - Västertorp 1:157 
 - Västertorp 1:166 
 - Västertorp 1:244 & 1:264 
 - Västertorp 1:245 
 - Edesön1:1
Haninge kommun 
 - Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
 - Södertörns brandförsvarsförbund 
 - Kultur- och fritidsnämnden 
 - Stadsbyggnadsnämnden 
 - Miljönämnden

Summering av inkomna remissvar:
Totalt har remissen gått ut till 19 organisationer och myndigheter, samt 10 fastighetsägare, totalt har 11 organisationer/myndigheter och 5 fastighetsägare inkommit med svar, samt 2 spontana remissvar från privatperson. Dock har 5 av myndigheterna endast meddelat att man inte har några kommentarer på remissen. Varför det totalt sett har inkommit 13 svars med saker att ta i beaktning.
Aningen förvånansvärt kan tyckas att varken Svenska Sportdykarförbundet, Havs och Vattenmyndigheten eller Länsstyrelsen i Stockholms Läns har svarat på en remiss om ett marint kulturreservat.
Fastighetsägarna som fått remissen och skickat in svar (flera av inte kommit med svar) motsätter sig främst saker som rör egna möjligheter att underhålla bryggor och möjlighet att bada med exempelvis snorkel och cyklop. Boende vid Anna Maria är också oroliga för en trafikökning på den lokala vägen längs strandkanten och även att dykning blir en konflikt med båtlivet. En boende anger dock att en flytt av färjetrafiken till Ornö kan vara en öppning som underlättar för planerad dykning vid AnnaMaria.
Kustbevakningen och Sjöfartsverket vill båda säkerställa att skyddsområdet och gällande restriktioner avseende dykning, ankring, mm inte inkräktar på deras möjligheter att utföra sina normala arbetsuppgifter. Exempelvis att underhålla sjömärken. Man har även praktiska kommentarer på hur det kan påverka sjöfarten och hur man kan underlätta kontroll av verksamhet.
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund anser att förslaget går i linje med att identifiera värdefulla miljö- och kulturområden, samt att ett reservat kommer öka medvetenheten om Östersjöns unika värden.
Lantmäteriet, Södertörns brandförsvarsförbund, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Transportstyrelsen har också avstått från att komma med kommentarer.
Försvarsmakten, Svenska Sportdykarförbundet, Havs och Vattenmyndigheten, Fiskeriverket och Länsstyrelsen i Stockholms Läns har inte inkommit med svar.
Södertörns Högskola står för (ur dykperspektiv) ett av de mer intressanta svaren och vill värna om tillgänglighet och motsätter sig avgift för att dyka på vraken, samt att man ifrågasätter kommunens kompetens för verksamheten.
Marinarkeologiska Sällskapet ställer en del praktiska frågor kring kvalifikation och utbildning, samt återrapporteringen, men lyfter även frågan om kostnad för besök som riskerar att minska tillgängligheten.
P2-Svenskt Vrakskydd kommenterar en del praktiska detaljer som omfattning och innebörd av restriktioner i skyddsområdet, grunder för att bevilja tillstånd och hur man tänker sig införda restriktioner och framtida expansion av reservatet till andra vrak i närheten.

Debattera:
Diskutera remissen och svaren på www.dykarna.nu forum:
http://www.dykarna.nu/forum/remiss-for-dalaro-skeppsvrakomrade-368156/


De enskilda svaren:
Samtliga svar anmodade och spontana svar redovisas separat nedan.
Personnamn och viss formalia i myndighetssvaren (ex datum, beteckningsreferenser, adresser, mm) som här ansetts om onödig har tagits bort.
Svaren är grupperade i grupper:
 - Myndigheter (utanför kommunen)
 - Andra organisationer (intressenter som ej är myndigheter, ex dykorganisationer)
 - Fastighetsägare (som har tomt och bryggor inom det föreslagna reservatet)
 - Remissvar internt Haninge kommun (olika avdelningar inom Haninge kommun)
 - Spontana remissvar (som inkommit utan att remissen sänts till vederbörande)


------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
MYNDIGHETER
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------
Riksantikvarieämbetet
------------------------
vill bara meddela dig att vi i detta läge avstår från att lämna synpunkter på det upprättade förslaget om kulturreservatet Dalarö skeppsvraksområde.


------------------------
Naturvårdsverket
------------------------
Angående remiss av förslag till marint kulturreservat i Haninge kommun, NV-00498-12
Med anledning av kommunens förslag dnr KS 77/2011 får Naturvårdsverket anföra följande.
Naturvårdsverket avstår från att lämna synpunkter på förslaget.


------------------------
Havs och Vattenmyndigheten
------------------------
[Inget svar har inkommit.]


------------------------
Fiskeriverket
------------------------
[Inget svar har inkommit.]


------------------------
Lantmäteriet
------------------------
Remiss: Haninge kommuns förslag på marint kulturreservat
Lantmäteriet avser inte inkomma med några synpunkter i rubricerat ärende.


------------------------
Transportstyrelsen
------------------------
Yttrande över Haninge kommuns förslag på marint kulturreservat
Haninge kommun har gett transportstyrelsen möjlighet att yttra sig angående förslag på inrättandet av ett marint kulturreservat inom Dalarö skeppsvraksområde.
Transportstyrelsen har inga synpunkter på upprättat förslag.


------------------------
Sjöfartsverket
------------------------
Svar: Haninge kommuns förslag på marint kulturreservat 

Inledning
Sjöfartsverket har ansvar for tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet i svenska farleder och farvatten. Sjöfartsverket arbetar dessutom för hög transportkvalitet, god miljö, regional utveckling och ett jämställt transportsystem.
I Sjöfartsverkets uppdrag ingår att bevaka sjöfartens transportleder och hamnterminaler inklusive dess anslutningar till landbaserad infrastruktur. 

Yttrande
Sjöfartsverket har tagit del av Haninge kommuns förslag till marina kulturreservat i området kring Dalarö. Sjöfartsverket har följande synpunkter: 

I anslutning till det marina kulturreservatet nr: 1, Jutholmen finns utmärkning för sjöfarten, så kallade sjösäkerhetsanordningar utplacerade. Sjöfartsverket har inget att erinra mot bildandet av marint kulturreservat så länge inte sjöfartens tillgänglighet till farlederna påverkas negativt. Det måste även vara tillåtet för farledshållaren att utföra service, underhåll och akut felavhjälpning på sjösäkerhetsanordningar med tillhörande kringutrustning. 

I takt med att säkerhetskrav och trafik utvecklas uppstår behov av att utföra nyanläggningar och andra åtgärder för sjöfartens framkomlighet och säkerhet. Sjöfartsverket föreslår därför att farledshållning och framtida förbättringsåtgärder anges som verksamhet undantagen från de allmänna reservatsföreskrifterna i förslagen till beslut. 

Det föreslagna marina kulturreservatet i anslutning till de så kallade ”Dalarövraket” och ”Jutholmsvraket” står delvis i konflikt med den allmänna farleden 528. En farled definieras av det farbara vattenområdet för vilken farleden är utmärkt. Vid dykning vid de marina kulturreservatet får inte dykningen ske så att den hindrar sjötrafiken i farleden. Detta gäller oavsett om dykningen sker inom det marian kulturreservatet eller utanför och oavsett vem som är ansvarig/anordnar dykningen. 


------------------------
Försvarsmakten
------------------------
[Inget svar har inkommit.]


------------------------
Kustbevakningen
------------------------
Svar angående Haninge kommuns förslag på marint kulturreservat
Kustbevakningen region nordost stöttar förslaget på marint kulturreservat i den beskrivning som redovisats. 

Vi skulle dock vilja ha ett tillägg i förslaget där Kustbevakningens dykare, som redan tidigare har god kännedom om vraken samt är utbildade i undervattensarkeologi, skall ha ett generellt tillstånd att dyka på de redovisade objekten. Detta för att förtydliga for allmänheten att vi utför kontroll av fornminneslagen på ett flertal skyddade vrak. 

Denna övervakning sker redan idag över hela landet med olika resurser. Detta sker bland annat med fotodokumentation genom humandykning och ROV. Sedan förekommer även allmän spaning med teknisk utrustning, flyg, båtar och fartyg. Detta för att förhindra plundring och rasering av skyddade fornminnen. 

För att inte förorsaka onödiga kontroller av Kustbevakningen i samband med korrekta dykningar bör en anmälan, genom t.ex. mail till vår ledningscentral, lämpligen ske i nära anslutning innan dykningen. 


------------------------
Länsstyrelsen Stockholm län
------------------------
[Inget svar har inkommit.]


------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
ANDRA ORGANISATIONER
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------
Södertörns högskola/MARIS
------------------------
YTTRANDE ANGÅENDE HANINGE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ MARINT KULTURRESERVAT (DNR KS 77/2011)
Södertörns högskola lämnar i bifogade betänkande sina synpunkter pa remissen. 

Haninge kommuns förslag på marint kulturreservat fdnr KS 77/2011) 

Södertörns högskola (SH) har tagit del av Haninge kommuns förslag om inrättade av marint kulturreservat i anslutning till tre äldre skeppsvrak inom kommunen. 

SH anser att restriktioner när det gäller tillträdelse till fornlämning rent generellt bör undvikas. Kulturarvet tillhör alla och förbud motverkar intresset för såväl historia som marinarkeologi bland allmänhet och sportdykare. 

I specifika fall där det förefaller en uppenbar risk att fornlämningar förstörs kan det dock motiveras. I de nämnda fallen är det enligt vår uppfattning utan tvekan så vad gäller RAÄ nr 6161:026 (Dalarövraket), i någon mån RAÄ nr 85:1 (AnnaMaria) och ytterst tveksamt gällande RAÄ nr 82 (Jutholmsvraket). 

Vi anser utifrån vår marinarkeologiska forsknings- och utbildningsverksamhet att det är positivt att det i remissen anges att tillstånd kan ges till den som äger erforderlig kompetens inom området. 

Vi anser att det finns oklarheter i remissen angående följande: 
 - Kommunens handläggning vid tillståndsgivningen. Tillstånd för dykning på vrak där det i dagsläget är dykförbud medges för närvarande av länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Har Haninge kommunen motsvarade kompetens? 
 - Avser kommunen att även väga in lokala och kommersiella aspekter på tillståndsgivningen? SH anser att detta knappast kan vara rimligt. Om frågan är aktuell bör den diskuteras och genomlysas noggrannare. 
 - Den möjlighet till avgiftsbeläggning av tillståndsgivningen, som antyds i remissen, bryter mot dagens praxis med fritt tillträde till fornlämningar. SH anser att ett brott mot praxis vore synnerligen olyckligt. Vi förstår inte heller anser att ett brott mot praxis vore synnerligen olyckligt. Vi förstår inte heller hur ett sådant förfarande skulle kunna motiveras utifrån vrakens skyddsbehov. 


------------------------
Marinarkeologiska sällskapet
------------------------
Svar på Remiss: Haninge kommuns förslag på marint kulturreservat.
Först av allt vill Marinarkeologiska sällskapet (MAS) tacka Haninge kommun för att vi fått möjlighet att yttra oss i denna fråga.

Marinarkeologiska sällskapet tillstyrker förslaget i dess helhet, men har också ett antal synpunkter och kommentarer:
* MAS har förståelse för att vissa känsliga fartygslämningar, eller andra former av lämningar, ibland behöver ett utökat lagskydd i form av dykförbud. Samtidigt anser MAS att det är viktigt att dessa kulturhistoriska lämningar ändå görs tillgängliga för de dykare som så önskar, under föreskrivna former och krav. MAS vill därför gärna se en tydligare betoning på att tillstånd skall lämnas till den person som uppfyller kraven, om inte tydliga skäl däremot föreligger (som till exempel misskötsel).
* MAS tolkar det som att den utbildning, som sedan leder till att man kan ansöka om tillstånd om att få dyka och guida dykgrupp inom dykparken, är personlig. Därför tolkar MAS det också som att det eventuella tillstånd som sedan utfärdas också är personligt och ej är knutet till någon organisation, förening eller dykcenter.
* MAs tolkar det som att sagda utbildning inte nödvändigtvis behöver genomgås i Riksantikvarieämbetets och/eller Statens maritima museers regi, så länge den plan som tagits fram av dessa följs. Därför tolkar MAS det som att även Marinarkeologiska sällskapet kan anordna sådan utbildning, så länge som sagda plan följs.
* I remisstexten står det att Tillstånd kan även ges till den som äger erforderlig kompetens inom området, såsom utbildade marinarkeologer med erfarenhet av dykning på känsliga fartygslämningar. MAS är fundersamma över hur, och av vem, sådant skall bedömas. Finns det några preciserade krav, till exempel vad gäller utbildningens längd och erfarenhetens omfattning?
* Det bör ställas minimikrav vad gäller certifikatsnivå och dokumenterad erfarenhet på de dykare som ska tillåtas deltaga i den guideledda dykverksamheten. Detta inte minst med tanke på att dessa skall kunna uppfylla de krav på säkerhetsavstånd till vraken som ställs.
* Det framgår inte uttryckligen av förslaget att guiden även skall genomföra själva dykningen, bara att genomgång skall hållas. Om krav på guidens medföljande saknas frågar sig MAS hur kraven på säkerhetsavstånd skall kunna kontrolleras vid varje dykning.
* MAS åsikt är att tillgängligheten skall vara hög. Därför bör eventuella avgifter vara så låga som möjligt – jämför besök vid lämningar på land! Eftersom förvaltningen kan överlåtas till en annan juridisk person ser MAS en risk för att en framtida extern förvaltare kan försvåra åtkomsten till kulturarvet genom att ta ut en högre avgift än driftskostnaden för reservatet motiverar.
* MAS anser att kravet på återrapportering är bra och centralt för att denna modell ska fungera. Kravet på att rapport skall ifyllas direkt efter varje genomfört dyktillfälle inom något av skötselområdena kan eventuellt upplevas som problematiskt om besöket inom skötselområdet var en del i en längre dykresa (som kan sträcka sig över flera dagar). Dock finns det stor potential för smidig teknisk lösning för direkt återrapportering, till exempel via SMS, webb, e-post eller liknande. En kontaktväg för snabb rapportering av vrakets status direkt efter dyktillfället är viktig för att kunna stoppa vidare dykning vid eventuell åverkan eller förändring.


------------------------
Svenska sportdykarförbundet
------------------------
[Inget svar har inkommit.]


------------------------
P2 – Svenskt Vrakskydd
------------------------
Betänkandet Dnr KS 77/2011 Haninge kommuns förslag på marint kulturreservat
Avseende Haninge Kommuns remiss Dnr KS 77/2011 om förslag på marint kulturreservat vid Dalarö.

Sammanfattning
Vi i föreningen P2 - Svenskt vrakskydd anser att förslaget är bra då det främjar ett allmänintresse genom att tillgodose intresset att bevara vårt kulturarv samtidigt som det öppnar upp för besök på detta kulturarv som idag är belagt med besöksförbud. Vi ställer oss därför positiva till förslaget, med reservation för vissa av detaljerna.

Motivering
Det föreslagna kulturreservatet går väl i linje med föreningens intresse för att värna om det kulturarv som finns under vattenytan och möjligheten att besöka detta. Vi värdesätter även det symboliska värdet som införandet av kulturreservat medför genom att det tydliggör det kulturhistoriska värdet i skeppsvrak och en önskan från myndigheter att de skall vara tillgängliga för besökare. Vi ser därför bildandet av reservatet som angeläget.
Vi tror vidare att det marina kulturreservatet Dalarö Skeppsvrakområde kommer ha positiv effekt för samhället Dalarö då det hjälper till att lyfta fram områdets historia och intressanta lämningar.

Vi önskar att följande nio punkter beaktas innan beslut tas:

 1. Det saknas syfte med att förbjuda dykning från land i texten. Fastighetsägarna kan ha intresse i att inte få besökande dykare på land, men vi föreslår att den restriktionen sköts genom tilldelade dyktillstånd.
 2. Det är önskvärt med ett förtydligande kring grunder för att bevilja eller avslå ansökan om dykning. Exempelvis om man A) tillåter flera kommersiella aktörer, eller B) ideella/privata aktörer parallellt med kommersiella.
 3. Vore bra med ett förtydligande kring beredskapen att i framtiden begränsa tillgängligheten med anledning av besiktningsresultat. Exempelvis hur man förhåller sig till slitaget och hur man tänkt sig begränsningarna.
 4. Vi undrar över framtida expansionsplaner för kutlurreservatet och hur de kan inverka på tillgång till vrak som Riksäpplet, Gröne Jägaren, Ingrid Horn med fler som idag inte belagda med dykförbud.
 5. Skötselområdet med radien 100 m för Jutholmsvraket är onödigt stort. Vraket är relativt litet och lätt lokaliserat nära land. Förslaget skapar olägenhet för fastighetsägaren som inte ens kan ankra båtar på andra sidan udden och vars alla bryggor är inom området. Området bör minimeras runt vrak och deponin av undersökta fynd.
 6. Skötselområdet med radien 100 m för Anna Maria kommer ha onödig stor inverkan för boende på Dalarö, då området sträcker sig in till stranden där lokalbefolkningen idag har bryggor och omfattar den stora bryggan österut. Vi föreslår att skötselområdet slutar en bit ut från stranden och väster om den stora bryggan.
 7. Skötselområdet med radien 100 m för Dalarövraket kan ha en onödigt stor inverkan för boende på Edesön och besökande båtfolk. Vi föreslår att man därför drar en gräns för skötselområdet en bit ut från stranden.
 8. Med hänsyn till att Jutholmsvraket redan varit föremål för omfattande undersökningar och utgrävning, samt vrakets status och karaktär, kan det ifrågasättas om vraket behöver vara belagt med krav på utbildad dykguide och tillståndsprövad dykning för besök, vilket begränsar allemansrätten. Detta eftersom vraket genom Lag (1988:950) om kulturminnen m. m. (Kulturminneslagen) redan har ett lagstadgat skydd mot skadegörelse och inte är synnerligen mer unikt än många andra historiska vrak i området som idag inte är belagda med dykförbud. Vi anser dock att ett reglerat skyddsområde (avseende ankring, mm) och eventuellt rapporteringsplikt, är gynnsamt för vraket och boende, samtidigt som det medför minimal inverkan på tillgängligheten.
 9. Översimningsförbudet på Dalarövraket i bilaga 4 är överdrivet och opraktiskt för dykning, eftersom:
  A -  Enligt skissen befinner sig även dykare på ytan inom förbudszonen. Zonen bör därför inte gå upp till ytan.
  B -  Förbudszonen hämmar (med hänsyn till siktförhålladen) upplevelsen av vraket för besökare.
  C - Besöksslitaget kommer att koncentreras till den lägre styrbordssidan, eftersom dykare på babords sida (hög sida i skiss) i princip bara kan se skrovsidan och inte däcket. Vi föreslår minskad bredd på förbudszonen.
  D - Fotodokumention blir svårt då undervattensfotografering kräver att man kommer mycket nära motivet för att minimera antalet partiklar mellan lins och motiv. Detta blir inte enbart en begränsning för besökare, utan kommer även att minska antalet bilder som kan visa upp lämningen för allmänheten på land. Därför vore det önskvärt att underlätta för fotografering. Kanske med specialtillstånd för fotografering till allmän nytta.
  E -  Den restriktiva begränsningen riskerar att minska besöksunderlaget för kommersiella dykeriaktörer.
  Vi förespråkar att översimningsförbud ersätts med större krav på dykerfarenhet för besökare och i gengäld öppnar upp för översimning av vraket när siktförhållanden tillåter.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
FASTIGHETSÄGARE
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------
Dalarö 2:8 & 2:14
------------------------
Denna svarsinlaga berör ”Dalarö 85, vraket AnnaMaria förlist utanför Dalarö Strandväg.”
Sid 4 punkt B. ”.Förpliktelser att tåla intrång for fastighetsägarna”…. ’”’Förbud mot ankring, fiske, dykning…
Här talar vi om ett vrak placerat på eller i omedelbar närhet av vårt privata vattenområde Dalarö 2:8 / 2:14 där vår privata brygga, sjöviste samt tilläggning av vår fritidsbåt och utnyttjande av bad och fiske sker från brygga och strandområde.
Min hållning rent allmänt är för ett aktivt bevarande av de vrak som omfattas i er skrivelse.
Dock urskiljer sig vraket AnnaMarias placering tydligt från övriga berörda vrak, som har en betydligt mer decentral placering av vraken och där, vad jag förstår, endast sjövägen ger åtkomst till vraken.
Dalarö Strandväg med återvändsgata, utan vändplan, och ett allmänt kaotiskt förfarande redan idag vad avser bilar som kör ut på grusvägen och därefter upptäcker att det inte går alt vända, resulterar inte sällan med inkörning i mur, blomkrukor och dylikt på gränsen mellan min fastighet och grannens faslighet Dalarö strandväg **.
Med andra ord finns det inget utrymme att öka biltrafiken på denna gata och inte heller något som helst utrymme för parkering av fordon. Dessutom har bensinmacken vid Dalarö Strandvägs slut ofta varubilar och tankbilar stående och effektivt blockerar till och fråntrafiken från Dalarö strandväg.
Alternativt transportsätt till omnämnda vrak (AnnaMaria) är sjövägen men här finns då begränsningen av tilläggsplats for båt där befintlig allmän flytbrygga har ett fåtal platser, oftast fullbelagda under högsäsong. Ankringsförbud råder ju dessutom varför ytterligare båtförtöjning inte finns. Tilläggas kan att den omnämnda allmänna flytbryggan är i uselt skick med en slagsida på 10-15 grader som provisoriskt forsökts åtgärdats under ett par år, utan framgång…
Vid ert angivande av skötselområdesgränser kan jag direkt konstatera att både brygga och strand på min tomt ligger inom föreslagit skötselområde och jag kan därför ej acceptera nu liggande förslag som skulle innebära kraftiga inskränkningar på nyttjandet av  vårt bad, båt och fiskeliv.
Sammanfattningsvis ser jag att just vraket Anna Maria måste ryckas bort från övriga vraks förslag på samsyn från er sida. Att ge utvidgade och utökad tillgång för dyk på vraket AnnaMaria kan svårligen kombineras med dagens vägbeskaffningar, den båttrafik som idag är intensiv på Dalarö ström, färjetrafiken som passerar med hög intensitet, båtmackens placering med varutransporter som redan idag förhindrar biltrafik till och från Dalarö Strandväg samt den allmänt röriga trafiksituation som beskrivits ovan när privatbilister ska vända sina fordon just vid allmänna flytbryggans strandkant.
En lösning är givetvis att på sikt se stort, ifrågasätta om inte Askfatshamnen är en bättre anloppshamn för färjetrafiken från Dalarö till Ornö, att bygga ut hamnplatser för turismen i och kring Dalarö ström och därmed skapa infrastruktur som fungerar i närområdet till vraket AnnaMaria.
Fram till des bör enligt min inlaga vraket AnnaMaria ej beröras i planen for nytt marint kulturreservat inom Haninge kommun. 


------------------------
Dalarö 2:20 & 2:150
------------------------
Remiss: Haninge kommuns förslag på marint kulturreservat
Jag heter Mats Litsander och är ägare till fastigheterna Dalarö 2:20 och 2:150 vill lämna följande synpunkter gällande rubricerat förslag: 
 - När vi badar från vår brygga får vi enligt förslaget inte använda simfötter, cyklop eller snorkel. 
 - Vi får inte fiska från bryggan. 
 - Vi får inte låta våra båtgäster ankra vid bryggan. 
 - Vi planerar att lägga i en boj på vårt vatten. Detta verkar nu bli förbjudet, (hur går det med befintliga bojar ?). 
 - Vi planerar även att i samband med en renovering av bryggan vinkla ut den någon meter så att det blir lättare att lägga till med båten när sydvästvinden ligger på. 

Allt ovanstående begränsar väsentligt vår användning av bryggan. Jag kan inte se att dessa begränsningar är nödvändiga för att skydda vraket då bryggan ligger på ca 75 meters avstånd. Jag vill även nämna att vår familj använt denna brygga utan dessa begränsningar i 33 år utan att vraket tagit skada. 

Slutligen vädjar jag till Haninge kommun att inte införa de onödiga begränsningarna i användandet av vår brygga. Det marina kulturreservatet kommer att kunna fungera utmärkt ändå.


------------------------
Dalarö 2:33 & 2:92
------------------------
Synpunkter på Haninge kommuns förslag på marint kulturreservat
Att Haninge kommun bildar ett marint kulturreservat inom Dalarö för att värna skeppsvrak är positivt och ansvarsfullt.

Men som fastighetsägare till Dalarö 2:33 o 2:92 motsätter vi oss all form av begränsning på vårt privata vattenområde tillhörande fastigheterna Att vi inte skulle få dyka med hjälpmedel såsom dykdräkt, luftaggregat, simfötter, cyklop snorkel mm för att exempelvis besikta bryggan, reparera bryggan eller bara tycka att vi vill dyka med cyklop på vårt vattenområde är fullständigt absurt.

Vad har det för negativa konsekvenser för AnnaMaria (RAÄ-nummer Dalarö 85:1)? 

Vi ser inte att vi ska behöva få begränsningar för fiske och förtöjning på vårt privata vattenområde. 

Vidare saknas förutsättningar för logistiken vad gäller organiserade dykningar på Anna Maria för det tilltänkta dykningarna. Det saknas parkeringsplatser och avlastningsplatser för fordon på den kommunala grusväg runt AnnaMaria’s tänkta skötselområde. 

Redan idag har vi dagligen under sommarmånaderna problem med trafik på grusvägen, Dalarö Strandväg. Då bilar kör fram och tillbaka för att leta parkeringar. 

Slutligen bör kommunen förstå att dykning överhuvudtaget på Anna Maria inte är att rekommendera då det angränsar till farleden och det sommartid är mycket båttrafik på vattnet över AnnaMaria.
Idag är det alldeles för mycket båttrafik i området som skulle begränsas av en dykning på AnnaMaria. 

Vart ska den båttrafiken ta vägen när det sker dykningar på AnnaMaria? 

Bilda gärna det marina kulturreservatet, så bevaras Anna Maria, men förbjud som idag alla typ av dykning på AnnaMaria. Det finns så många bättre lämpade objekt runt hela Östersjö’n. 


------------------------
Dalarö 2:91
------------------------
[Inget svar har inkommit.]


------------------------
Dalarö 2:134
------------------------
[Inget svar har inkommit.]


------------------------
Västertorp 1:157
------------------------
Marint kulturrcservat (Dnr KS 77/2011).
Tack för tillfälle till yttrande i detta ärende.
Vi ser positivt på reservatsbildningen vad beträffar området kring Jutholmens sydvästra del, där vi är markägare.
Dock utgår vi från att detta ej kommer att hindra förnyelse av bryggor, när detta blir påkallat.
Vi vill också påpeka, att reservatsgränsen i ”strandlinjen” kommer att förskjutas mot land, när vattenståndshöjningen kommer att överstiga landhöjningen. Detta medför ju, att linjen successivt kommer allt närmare våra strandnära stugor. 


------------------------
Västertorp 1:166
------------------------
Har tagit del av skrivelsen angående anrättandet av dykpark vid Jutholmen.
Jag anser att de utmärkta skötselområdena inkräktar alltför mycket på dispositionsrätten för fastighetsägarna samt deras gäster,Jag tycker att ett skötselområde i detta fall endast skall gälla vraket(som i dag) och inte beröra fastigheterna på båda sidor om udden.enligt skiss delar av 50m skötselområdet Vid dykning skall det göras från invid och utifrån för ändamålet avsedd anläggning. Innebär det att det skall byggas på Jutholmen för detta.Om så är, motsätter vi oss detta !!


------------------------
Västertorp 1:244 & 1:264
------------------------
[Inget svar har inkommit.]


------------------------
Västertorp 1:245
------------------------
[Inget svar har inkommit.]


------------------------
Edesön1:1
------------------------
[Inget svar har inkommit.]


------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
REMISSVAR INTERNT HANINGE KOMMUN
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------
Haninge kommun: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
------------------------
REMISSYTTRANDE – Marint kulturrcservat, Haninge
Dnr: 2011-5379
Kommunstyrelseförvaltningen har kommit med förslag till marint kulturreservat inom Haninge kommun. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har fått ta del av förslaget och möjlighet till att lämna synpunkter. 

Beslut
Södertörns miljö- och hälsoskydds förbund beslutar att lämna följande yttrande:
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund bedömer att ett inrättande av ett marint kulturreservat är positivt då det är ovanligt och unik. Det går i enighet med det nationella miljömålet” Hav i balans samt levande kust och skärgård” och det regionala målet att identifiera värdefulla natur- och kulturvärden för att kunna bevara och bruka. Inrättande av en ett marint kulturreservat vars syfte är att bevara värdefulla kulturpräglade landskap styrks även i miljöbalken 7 Kap 9§. Kulturreservatet kommer ge ökad förståelse om Östersjöns speciella ekologi samt dess fantastiska möjligheter att bevara gamla fartygsvrak. Miljö och kultur möts. 

Ärendebeskrivning
Haninge kommun planerar att inrätta ett marint kulturreservat utanför Dalarö inom Haninge kommun. Dalarö var från 1500-talet och framåt centrum för internationell och regional sjöfart, vilket gjort Dalarö till forntätt område av fartygslämningar äldre än 100 år. Dessa utgör mycket höga kulturvärden. Syftet med ett marint kulturreservat är att skydda de 30-tal fartygslämningar som finns i Dalaröområdet. Vid fartygsvraken Dalarö RAÄ 82:1, RAÄ 85:1 och RAÄ 6161:026 kommer enskilda sköteselområden anläggas som ska skydda från fri och oreglerad dykverksamhet samt skydda, vårda och sprida kunskap om lämningarna. 


------------------------
Haninge kommun: Södertörns brandförsvarsförbund
------------------------
Yttrande avseende förslag på marint kulturreservat.
Södertörns brandförsvarsförbund har inget att erinra på förslaget.


------------------------
Haninge kommun: Kultur- och fritidsnämnden
------------------------
[Inget svar har inkommit.]


------------------------
Haninge kommun: Stadsbyggnadsnämnden
------------------------
[Inget svar har inkommit.]


------------------------
Haninge kommun: Miljönämnden
------------------------
[Inget svar har inkommit.]


------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
SPONTANA REMISSVAR
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------
Spontan privat remiss 1
------------------------
Jag har bara ögnat igenom skrivelsen, några spontana synpunkter....
1. Spontant känns det konstigt att förbudscirkeln går över Jutholmen för Jutholmsraket, dagens förbud avslutas längre söderut från Fyren rakt ut om jag minns rätt? (Detta hindrar fastigheterna att se över sina bojjar/bryggor utan specialtillstånd etc för dykning)
2. Att förbjuda ytsim till platform på Ann-Maria känns oxå konstigt, det bör väl vara bättre att angöra en flytbrygga rakt över vraket och låta dykare simma från flytbryggan invid macken. Kanske även ha en avspärrning med flytbojjar från flytbryggan till pontonbryggan så att inte båtar kan köra på dykare.
3. Skyltning på Dalarövraket saknas fortfarande. Det ligger på Länsstyrelsen att montera upp gällande skyltar för att dykförbudet på Dalarövraket ska gälla fullt ut. Det framgår inte i texten att Länsstyrelsen eller Sjöhistoriska ska utföra denna skyltning.


------------------------
Spontan privat remiss 2
------------------------
Hej,
Jag heter ******* ******* och bor på Dalarö Strandväg ** (vid gästbryggan). Problemet med denna väg sommartid är att många turister åker in på vägen (för att se utsikten) utan att förstå hur svårt det är att vända. När de väl kört in på vägen är det för sent. Ibland är det äldre par som är på vippen att köra ner i vattnet när de försöker vända och får panik. Jag och mina grannar har ofta fått hjälpa till. Därutöver kommer bilar som har tankat på macken för att vända samt bilar som skall lasta av och på olika båtar som ligger vid gästbryggan. Detta trots att det är förbjudet för obehöriga att köra in på vägen (se skylten). Kommun har sin parkering vid gästbryggan som oftast är upptagen. Sommartid står tankbilen ganska ofta vid macken och levererar bränsle. Det blir därför mycket trångt och inte sällan kaosliknande förhållanden. Vägen är då helt blockerad. Jag vågar inte tänka tanken om det skulle börja brinna och brandbilarna skall fram (eller ambulans). Det blåser oftast sydväst så börjar det brinna ute på udden så lär halva byn brinna ner (vi hade en brand på macken i somras). Som jag ser på saken är det olämpligt och dessutom riskabelt att nå vraket ”Anna-Maria” med utgångspunkt från denna del av Dalarö Strandväg eller från gästbryggan. Att ytterligare belasta detta område med fler bilar och dessutom dykare skulle bli ohållbart. Den möjlighet som jag ser är att utgångspunkten blir Fiskarhamnen särskilt med förslaget på utbyggnaden som kan anpassas för verksamheten samt att man gör vissa undantag och begränsar verksamheten kring ”Anna-Maria”.